Praktijk voor Klassieke Homeopathie Yvonne van Borrendam info@homeopathie-vanborrendam.nl


Praktijk

Waar

Ik heb praktijk op twee plaatsen in het land:

Haren – Remmingaweg 27, 9751 VM

Haarlem – Perseusstraat 14, 2024 VZ

Kosten

Kennismakingsgesprek: gratis (30 minuten)

Eerste consult: €95,00 (90 minuten)

Vervolg consult: €80,00 (60 minuten)

Betaling contant of achteraf met factuur binnen 14 dagen.

De consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, raadpleeg hiervoor je polis.

Bij een afzegging meer dan 24 uur voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Tijdelijk ook niet binnen 24 uur (Corona)

 

Contact

Via email: info@homeopathie-vanborrendam.nl

Telefonisch spreekuur: 06 15 34 70 34 

Van maandag tot en met donderdag tussen 19.00-20.00 uur.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Ik ga uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en heb ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren,  bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. •Uw naam, adres en woonplaats •uw geboortedatum •de datum van de behandeling •een korte omschrijving van de behandeling, homeopatisch consult, code: 24200 •de kosten van het consult

Klachtenregeling

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.

Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw homeopaat, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. U kunt een klachtenformulier invullen op de site van de NVKH. Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Alle homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.